Prosto z wokandy

Operat szacunkowy i umowa z rzeczoznawcą stanowią informację publiczną

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Op 33/16, CBOSA, prawomocny.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, żądanie udostępnienia kserokopii operatu szacunkowego oraz umowy z rzeczoznawcą majątkowym na jego wykonanie dotyczy informacji publicznych i podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sąd wskazał, że operat szacunkowy jest materiałem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych przez organy władzy publicznej i wykorzystywanym przy załatwianiu konkretnych spraw, a więc jest informacją publiczną. W ocenie Sądu informacją publiczną jest także finansowana ze środków publicznych umowa zlecenia na wykonanie takiego operatu.

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi nie jest aktem prawa miejscowego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Ol 245/17, CBOSA, prawomocny.

W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora publicznego nie stanowi aktu prawa miejscowego, a tym samym nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WSA w Olsztynie wskazał, że akty prawa miejscowego charakteryzują się następującymi cechami:

1) oznaczenie adresata norm prawnych zawartych w takich aktach, pozostającego poza strukturą administracji,

2) terytorialny zasięg aktu prawa miejscowego,

3) normatywny charakter – akty te zawierają wypowiedzi wyznaczające adresatom...