Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

Uchwała w sprawie opłat za usługi komunalne aktem prawa miejscowego?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 27/16, CBOSA.

W jednym ze swoich ostatnich wyroków NSA stwierdził, że uchwała w sprawie opłat za usługi komunalne stanowi akt prawa miejscowego.

Zdaniem NSA, zaskarżona uchwała w przedmiocie wprowadzenia cennika opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych wymienia czynności, które należy zakwalifikować jako usługi komunalne. Dotyczy ona w szczególności czynności związanych z pochowaniem zwłok. Podkreślenia, zdaniem Sądu, wymaga, że w tym zakresie osoby uprawnione do pochowania zwłok nie mają wyboru usługodawcy. NSA zgodził się również z sądem I instancji, że uchwała wprowadzająca opłaty za zajmowania miejsca cmentarnego na grób nie jest aktem kierownictwa wewnętrznego. Jej adresatem są bowiem osoby zobowiązane do ponoszenia określonych opłat.

Kwalifikacja danego aktu jako prawa powszechnie obowiązującego musi być, zdaniem NSA, przeprowadzona przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych, a przesądzające znaczenie dla tej kwalifikacji ma charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów oraz ustalenie, kto jest adresatem norm postępowania wynikających z danego aktu. Adresaci norm zaskarżonej uchwały nie są...