Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r., sygn. akt SK 22/16. Wyrok zapadł na kanwie skargi konstytucyjnej złożonej przez osobę fizyczną i dotyczy przepisu art. 37 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: u.p.z.p.). Zgodnie z treścią tego przepisu, „Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu ub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem”. Omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnego odniósł się w szczególności do końcowej części ww. przepisu, wskazując, że nie jest dopuszczalne ustalenie wartości nieruchomości w oparciu o faktyczne wykorzystanie terenu przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, kiedy dla danej nieruchomości obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r., na podstawie ustawy o planowaniu przestrzenny z 12  lipca 1984 roku, który z mocy prawa wygasł w 2003 r. Trybunał stwierdził,...