Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

ZMIANY PRAWA

 

Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579).

6 września 2019 r. w życie weszły zmiany wynikające z szeroko komentowanej i dyskutowanej Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579; dalej jako: „nowela u.c.p.g.”).

Jak było niejednokrotnie podkreślane na łamach „Przeglądu Komunalnego”, regulacje zawarte w omawianej ustawie w sposób fundamentalny wpłyną na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, ale także szerzej na sytuacje wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych działających w branży gospodarowania tego rodzaju odpadami Nie chcąc ponownie obszernie poruszać wielokrotnie omawianego już tematu zmian wprowadzanych mocą omawianej ustawy, warto jednak w tym miejscu raz jeszcze zwrócić uwagę na trzy aspekty wynikające z przepisów przejściowych noweli u.c.p.g.

Wraz z wejściem w życie noweli u.c.p.g. wszelkie zamówienia publiczne dotyczące odbioru oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą uwzględniać nowe wymagania stawiane...