Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

W lipcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” w ramach „Przeglądu Prawa” odchodzimy nieco od tematyki „covidowej”, aby przyjrzeć się dwóm ciekawym orzeczeniom wojewódzkich sądów administracyjnych, które zapadły w ostatnich miesiącach.

 

PROSTO Z WOKANDY

Realizacja inwestycji budowlanych na terenach sąsiadujących z obszarami kolejowymi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 4 marca 2020 r., sygn. akt II SA/Bd 1123/19 (nieprawomocny).

Pierwszym z omawianych wyroków jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 4 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Bd 1123/19), dotyczący planowania przestrzennego i prowadzenia inwestycji budowlanych na terenach sąsiadujących z obszarami kolejowymi. Kwestia konieczności uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ograniczeń dla takich terenów, wynikających z Ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. DzU z 2020 r. poz. 1043, ze zm., dalej jako: u.t.k.), jest obecna w działalności nadzorczej wojewodów oraz orzecznictwie sądów administracyjnych od wielu lat. W temacie tym dominuje jednolite stanowisko, iż do planów miejscowych uchwalanych dla takich terenów implementowane powinny być każdorazowo zakazy oraz ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r., w tym w szczególności odległości...