Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 3 listopada 2008 r. nr 196, poz. 1217) Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 290 ust. 2 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Jego adresatem są podmioty korzystające ze środowiska w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska. Krąg tych podmiotów nie ogranicza się tylko do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Prawo ochrony środowiska zalicza do nich również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, a także jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Za podmiot korzystający ze środowiska uważa się również osobę fizyczną, nie będącą przedsiębiorcą, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia. Korzystanie ze środowiska na gruncie P.o.ś. przybiera postać korzystania powszechnego, tj. przysługującego z mocy ustawy każdemu, gdy nie jest połączone z użyciem instalacji i ma na celu zaspokojenie potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu. Co do zasady, korzystanie...