Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Przełom roku jest zawsze dobrą okazją to pewnych podsumowań i refleksji dotyczących osiągniętych rezultatów i dokonań oraz perspektyw na przyszłość. Jestem przekonany, że 2004 r. był okresem bardzo korzystnym dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. W kwietniu ub.r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. małą nowelizację Prawa energetycznego, która w pełni dostosowała nasze prawo do wymagań dyrektywy 2001/77/WE w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Ustawa ta spowodowała, że 1 maja 2004 r. weszliśmy do Unii Europejskiej bez żadnych zaległości i opóźnień w zakresie wspólnotowych wymogów dotyczących rozwoju wykorzystania OZE. Obok spełnienia tego formalnego wymogu ustawa w sposób znaczący, a nawet wręcz zasadniczy doskonali i wzmacnia polski mechanizm wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej. 1 stycznia 2005 r., to jest dokładnie tak, jak wymaga tego ustawa, weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, będące aktami wykonawczymi do tej ustawy. Oba są z 9 grudnia 2004 r., jedno w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii i drugie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu...