Transport odpadów zawierających azbest Odpady zawierające azbest mogą być transportowane na składowisko po uprzednim przygotowaniu dokumentów, związanych z ewidencją i obrotem odpadami (rys. 1)2. Rys. 1. Schemat postępowania dotyczącego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest (Według materiałó Ministerstwa gospodarki², zmienione i uzupełnione. Do obowiązków odbiorcy odpadów niebezpiecznych (przewoźnika) należy: posiadanie: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych oraz świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych, sprawdzenie: posiadania przez kierowcę świadectwa ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznakowania pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, czystości skrzyni ładunkowej pojazdu, stanu opakowań i ich oznakowania, umocowania odpadów w pojeździe oraz czystości pojazdu po wyładunku odpadów. Odbiorca lub przewoźnik odpadów zawierających azbest obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na usuwanie odpadów zawierających azbest, w tym na transport do...