W ubiegłym miesiącu przedstawione zostały ogólne wymagania związane ze stosowaniem osadów ściekowych na gruncie dla celów dopuszczonych art. 43 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Przepisy te nie precyzują jednak trybu (kolejności i czasu wykonywania poszczególnych czynności) prowadzenia działań związanych z wykorzystywaniem osadów.   Taki tryb nie jest także ustalany indywidualnie dla danego wykorzystującego, nie musi on bowiem, co podkreślono poprzednio, uzyskiwać indywidualnej zgody na gospodarowanie odpadami. W szczególności przepisy wyraźnie nie ustalają, czy osady muszą być wykorzystane bezpośrednio po przywiezieniu na miejsce wykorzystania, czy też dopuszczalny jest jakiś odstęp czasowy pomiędzy przywiezieniem a wykorzystaniem na gruncie. Wiadomo na pewno, że wykorzystane być muszą, a więc powinny zostać odpowiednio na gruncie rozprowadzone czy do niego wprowadzone, niedopuszczalne więc byłoby ich pozostawienie np. w postaci pryzmy.   Czy występować o zgodę? Odłożenie w czasie wykorzystania osadów można byłoby oceniać w kontekście pojęcia znanego ustawie o odpadach, czyli „magazynowania odpadów”. Według definicji z art. 3 ust. 3 pkt 3 jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Precyzuje to pojęcie i ustala warunki prowadzenia tego rodzaju działań art. 63 ustawy, którego ust. 3 stwierdza, iż odpady przeznaczone...