Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów jest środkiem ułatwiającym realizację obowiązku prawidłowego, czyli w szczególności zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, zagospodarowania danego rodzaju odpadów, samo zaś zagospodarowanie ma się odbywać w procesach przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone zgodnie zarówno z ogólnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przetwarzania wszelkich odpadów, jak i z ustalonymi wymaganiami o specyficznym, istotnym dla tego rodzaju odpadów charakterze, należy więc uwzględnić obie te grupy wymagań. Podkreśla to definicja zawarta w dyrektywie ramowej o odpadach (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – Dz. Urz. UE L312 z 22 listopada 2008 r., s. 3, z późn.zm.), wskazując, że selektywna zbiórka ma być prowadzona dla wyodrębnienia poszczególnych rodzajów odpadów, co ma służyć umożliwieniu ich przetworzenia za pomocą procesu dopasowanego dla danego rodzaju odpadów, równocześnie najkorzystniejszego z punktu widzenia osiągania celów regulacji prawnych odnoszących się do odpadów. Cele takie wyraża przede wszystkim wspomniana już zasada hierarchii postępowania z odpadami, w regulacjach polskich jako zasada ogólna ustawy, sformułowana w art. 17 i art. 18 ustawy oodpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.). Patrząc przez pryzmat...