Rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęta przez Sejm Dnia 23 sierpnia Sejm przyjął w drodze głosowania rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 września 2000 r. W wyniku przyjęcia dokumentu rządowego przez Sejm nabrał on mocy politycznej, co zdecydowanie ułatwi jego wdrożenie. Tym samym realne staje się osiągnięcie postawionych w nim celów ilościowych, co do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Także przebieg debaty w Sejmie pokazał, że energetyka odnawialna w ciągu ostatnich lat stała się pełnoprawnym i trwałym elementem świadomości społecznej, politycznej. Służył temu także szeroki dialog społeczny i dyskusja polityczna na etapie tworzenia i uzgadniania dokumentu przez radę ministrów. Jest to olbrzymi krok na przód. Opracowanie i przyjęcie Strategii świadczy o tym, że zarówno rząd, jak i Sejm widzą konieczność systemowego wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju. Jest to szczególnie cenny dla sektora dokument, zważywszy na fakt, że...