Warunkiem niezbędnym do rozwoju elektromobilności w Polsce jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Istotne jest także tempo jej rozbudowy, adekwatne do wzrostu liczby użytkowników samochodów elektrycznych.

Zrealizowanie Pakietu na Rzecz Czystego Powietrza, opublikowanego przez Ministerstwo Energii, zapewni realizację trzech podstawowych celów. Są to: milion pojazdów elektrycznych w Polsce w 2025 roku, minimum 30% wartości dodanej związanej z produkcją pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w 2015 roku, a także inteligentna sieć stacji ładowania odpowiadającą potrzebom rynku.

Krok po kroku

Gmina, która chce przyłączyć do sieci elektroenergetycznej punkt ładowania samochodów elektrycznych, powinna złożyć do operatora sieci dystrybucyjnych (OSD) wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów (formularz wniosku udostępnia OSD na stronie internetowej oraz w punkcie obsługi klienta dystrybucyjnego). Następnie OSD wydaje inwestorowi warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w terminie określonym dla danej grupy przyłączeniowej. Krokiem trzecim jest podpisanie przez gminę oraz operatora sieci dystrybucyjnej umowy o przyłączenie do sieci (projekt umowy przedstawia OSD). Inwestor uiszcza opłatę za przyłączenie, określaną przez OSD zgodnie z zasadami opisanymi w taryfie dla dystrybucji energii OSD, dla danej grupy przyłączeniowej. Czwartym etapem jest realizacja przez OSD oraz inwestora umowy o przyłączenie do sieci. Zgłoszenie przez inwestora do OSD gotowości instalacji odbiorczej inwestora do...