Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska odpady opakowaniowe (opakowania poużytkowe) powinny być przydatne do odzysku energii lub recyklingu. Jedną z jego form jest recykling organiczny (kompostowanie i biometanizacja). Obecnie nie może być on stosowany w szerszym zakresie w odniesieniu do odpadów opakowaniowych. Przyczyną tego jest fakt, iż tradycyjne materiały – szkło, metale czy tworzywa sztuczne – nie ulegają rozkładowi biologicznemu, czyli biodegradacji. Jest ona bowiem procesem wywołanym przez enzymatyczne działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów), którego mechanizm ma złożony przebieg, obejmujący wiele reakcji o charakterze chemiczno-biologicznym. Końcowymi produktami tego procesu są: biomasa (materia organiczna), woda i gazy – dla warunków tlenowych dwutlenek węgla, dla warunków beztlenowych metan1. Pojemnik do gromadzenia odpadów organicznych w centrum Wiednia (COBRO) Gromadzenie odpadów biodegradowalnych Opakowania biodegradowalne przewidziane do kompostowania powinny być opatrzone specjalnym znakiem i gromadzone razem z odpadami organicznymi. Coraz powszechniej na świecie i w Polsce powstające w gospodarstwach domowych odpady organiczne (ulegające biodegradacji) wydziela się ze strumienia odpadów komunalnych. Systemy recyklingu organicznego realizowane w wielu stolicach europejskich bazują na specjalnych pojemnikach ulicznych (fot.). Do gromadzenia odpadów w gospodarstwach domowych mieszkańcy stosują worki kompostowane lub kompostowane torby handlowe. Należy podkreślić, że w przypadku zbierania odpadów organicznych znakomitym sposobem są torby oraz worki kompostowalne i w miarę rozbudowy krajowego systemu takie rozwiązania...