Reforma ROP w świetle unijnych dyrektyw i wytycznych

Europejski pakiet GOZ, a w szczególności Ramowa Dyrektywa Odpadowa nakładają na państwa członkowskie obowiązek zreformowania systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, by producenci, importerzy i organizacje odzysku działali w sposób przejrzysty i sprawiedliwy dla wszystkich uczestników rynku, mieli jasno określony zasięg geograficzny i znaczący udział w finasowaniu zbiórki odpadów opakowaniowych.

W każdym z krajów członkowskich UE reforma jest mniej lub bardziej obszerna i uzależniona od stopnia organizacji systemu oraz rezultatów działalności organizacji odzysku (o.o.). Przykładowo w Niemczech jej efektem jest powołanie nowego regulatora. Belgia nałożyła na o.o. obowiązek intensyfikacji zbiórki frakcji tworzyw sztucznych. We Francji uwolniono rynek dla o.o., a producenci i importerzy zostali zobowiązani do przekazania 5% wartości opłat na fundusz ponownego użytkowania. W Szwecji system gniazd zastąpiony będzie przez zbiórkę bezpośrednio z gospodarstw domowych.

W wielu państwach (Szkocja, Łotwa, Słowacja, Rumunia, Anglia) reforma ROP zakłada powołanie o.o. do wdrożenia, zarządzania i finansowania systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Na tle innych państw europejskich w Polsce, Grecji i Wielkiej Brytanii wymagany zakres reform ROP jest najbardziej dalekosiężny.

Według opracowania słowackiego Instytutu Ochrony Środowiska1, stawki producentów i importerów w Polsce w 2018 r. były najniższe w Europie, a różnice w przypadku komunalnych opakowań z tworzyw sztucznych przekraczały...