Niespełna osiem miesięcy potrzebowali posłowie, by uchwalić tak długo oczekiwaną ustawę o odpadach. Stało się to 14 grudnia ub.r. Ten nowy akt prawny (DzU z 2013 r. poz. 21) zaczął obowiązywać 23 stycznia br. Służy on kompleksowemu wdrożeniu do prawa krajowego wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Nowa ustawa przejmuje instytucje prawne związane z systemami postępowania z odpadami komunalnymi, czyli regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) i – powiązane z nimi – regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Jedną z istotnych cech tych systemów było założenie, że powinny być one organizowane dwuszczeblowo – na poziomie województwa mają być skonstruowane RGOK-i, gmina natomiast swój system buduje w ramach regionu, do którego została przyporządkowana. W ramach każdego regionu mają funkcjonować instalacje przewidziane dla zagospodarowania odpadów komunalnych, powstałych w jego granicach (wspomniane RIPOK-i). Regulacje prawne, odnoszące się do zasad tworzenia systemów regionalnych, do postanowień poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach wprowadziła Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897, z późn. zm.). Natomiast przepisy...