Rejestr pełen wątpliwości

Od lat istnieją wątpliwości dotyczące prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. By je rozwiać, konieczna jest zmiana prawa poprzedzona szczegółową analizą.

Pierwotnie, czyli od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do 1 stycznia 2012 roku (data wejścia zasadniczej części przepisów zawartych w ustawie nowelizującej z 2011 r.), prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych wymagało uzyskania zezwolenia wydawanego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych musiał uzyskać zezwolenia na terenie wszystkich gmin, na obszarze których chciał świadczyć swoje usługi, spełniając w każdej z nich odpowiednie kryteria.

Rejestr zamiast zezwoleń

Mogły one różnić się w przypadku poszczególnych gmin. Nie było zatem możliwości uzyskania na szczeblu centralnym jednej decyzji umożliwiającej prowadzenie działalności na obszarze całego kraju. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania było określenie skutków związanych z niewypełnianiem warunków określonych w zezwoleniu. W takiej sytuacji – po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń tych warunków – wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł cofnąć w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania. Sankcja administracyjna była zatem związana z gminą, na obszarze której konkretny przedsiębiorca dopuścił się naruszenia warunków zezwolenia (które mogły być różne w poszczególnych...