prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej

Potencjał intelektualny i techniczny w wielu uczelniach nie ma przełożenia praktycznego. Prowadzone badania i wyniki nie zawsze maja wpływ na rynek i gospodarkę. Dlatego cenna jest inicjatywa rektora Politechniki Gdańskiej. Na mocy zarządzenia nr 16/2012 z 14 czerwca, wydanego przez prof. dr. hab. inż. Henryka Krawczyka, rektora Politechniki Gdańskiej (PG), utworzony został Węzeł Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej (WIT PG), stanowiący jednostkę organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio rektorowi PG. Celem utworzenia i funkcjonowania WIT PG jest integracja i konsolidacja działań związanych z rozwojem badań oraz wdrożeń innowacyjnych technologii, a także wzmocnienie aktywności PG, prowadzące do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Cel ten wynika ze Strategii PG, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Pomorskiego oraz strategii Unii Europejskiej w zakresie innowacji i technologii, zawartej w dokumencie „Europa 2020 – Unia Innowacji”, oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie. Zakres działalności WIT obejmuje w szczególności następujące obszary i zadania: inicjowanie i koordynowanie (z udziałem wielu partnerów) przedsięwzięć interdyscyplinarnych, zmierzających do osiągania efektów rozwojowych, rozbudowy infrastruktury badawczej i badawczo-dydaktycznej; przygotowywanie i koordynowanie dużych projektów krajowych, europejskich i innych;...