Niewielkie kadry i budżety, za to duże odległości między zabudowaniami – te cechy utrudnią wiejskim samorządom wprowadzenie w życie nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie to właśnie na tych terenach największy problem stanowią dzikie wysypiska i palenie odpadów w domowych piecach.

W związku z nowymi regulacjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Fundacja Wspomagania Wsi zwróciła się do wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z prośbą o opinię na temat spodziewanych problemów, korzyści i brakującej wiedzy w tym zakresie. Od maja do lipca 2012 r. otrzymano odpowiedzi od 252 samorządów. 23% ankietowanych jednostek odpowiedziało, że nie przewiduje problemów w efekcie wprowadzenia nowych przepisów. Wśród nich były jednak takie (7% respondentów), które organizację nowego systemu gospodarowania odpadami przekazały związkowi międzygminnemu, wobec czego nie zapoznawały się ze szczegółami zmian. Pozostała część gminy (77%) spodziewała się jednak komplikacji. Najwięcej obaw budzą sprawy organizacyjne, w następnej kolejności – niewystarczający budżet i zbyt mała wiedza. Nieco ponad połowa ankietowanych widzi jednak korzyści z „reformy odpadowej”. Swoją szczególną sytuację opisywały też gminy, które już posiadają zorganizowany system gospodarowania odpadami, a który trzeba będzie zmienić. Opłaty i ewidencja 24% gmin obawiało się, że wpłaty od mieszkańców nie pokryją kosztów działania nowego systemu gospodarowania odpadami i konieczne...