Rola regionalnych programów operacyjnych w rozwoju fotowoltaiki

Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.

Regionalne programy operacyjne (RPO) są współfinansowane z dwóch funduszy: EFRR – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. RPO skierowane są na rozwój m.in. energetyki wykorzystującej OZE w wielu wymiarach, np. produkcji energii, efektywnej jej dystrybucji czy wsparcia przedsiębiorstw działających w sferze obsługi sektora OZE. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najpopularniejszą technologią wspieraną w regionalnych programach operacyjnych.

5.8 mld zł na fotowoltaikę

Na potrzeby raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” sporządzono zestawienie finansowe projektów z energetyki słonecznej, łącznej wartości instalacji oraz wysokości dofinansowania ze środków UE na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 do końca I kwartału 2020 r. łączna wartość projektów z zakresu energetyki słonecznej (instalacje PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 5,8 mld zł, przy wkładzie finansów unijnych w wysokości niemalże 3,5 mld zł. W ciągu roku wartość projektów wzrosła o 45%, czyli o...