– wyniki ankiety W ramach projektu „Wykorzystanie biomasy w ciepłowniach i elektrociepłowniach w aspekcie ciepła sieciowego w Polsce”, realizowanego wspólnie przez Instytut Energetyki i Środowiska w Lipsku, firmę konsultingową Inerconsult z siedzibą w Dreźnie oraz Bałtycką Agencję Poszanowania Energii, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące kierunków zmian systemów ciepłowniczych i możliwości zastosowania biomasy jako alternatywnego nośnika energii. Kwestionariusz ankietowy został rozesłany za pośrednictwem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” do 240 jej członków. Odpowiedzi udzieliło 90 przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, które aktualnie dysponują 176 instalacjami wytwarzającymi energię cieplną. Ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystują do wytwarzania ciepła przede wszystkim węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Około 6% przedsiębiorstw stosuje już biomasę, ale wyłącznie jako dodatek przy spalaniu węgla kamiennego. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw znaleźli się wytwórcy o różnej mocy cieplnej (patrz tabela). Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej w ankietowanych przedsiębiorstwach Zainstalowana moc cieplna [MW]Udział procentowy1-4,9928%5-9,9911%10-19,9911%20-49,9926%więcej niż 5024% Większość ankietowanych przedsiębiorstw określiła stan swoich instalacji ciepłowniczych jako dobry bądź bardzo dobry. Ponad połowa planuje w ciągu najbliższych pięciu lat częściową modernizację, a prawie 40% uważa całkowitą wymianę bądź też gruntowną modernizację instalacji ciepłowniczych za konieczną i niezbędną. Z planów modernizacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych wynika, że w przyszłości można spodziewać się znacznego wzrostu udziału systemów kogeneracyjnych. Niemal jedna trzecia wytwórców energii cieplnej planuje taką właśnie formę produkcji ciepła. Trzecie miejsce biomasy Wśród...