Obecne sposoby wyliczania poziomów recyklingu oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na podstawie rozporządzeń Ministra Środowiska budzą wiele wątpliwości przedstawicieli gmin. Wymienione przepisy wymagają istotnych poprawek.

Bazując na wiedzy wynikającej z praktyki gmin w gospodarce odpadami, warto pochylić się nad przepisami, które wymagają korekt, bowiem nie przystają do realiów. Pierwszą z takich regulacji jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu. Otóż we wzorze podanym w tym rozporządzeniu zamiast liczby osób zameldowanych należałoby przyjąć liczbę mieszkańców danej gminy na podstawie złożonych deklaracji. Liczba osób zameldowanych często bowiem znacznie różni się od liczby osób faktycznie zamieszkałych. W wyliczeniach należałoby również, moim zdaniem, podawać masę wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie danej gminy, a nie – jak ma to miejsce obecnie – na podstawie danych GUS w danym województwie. Przy obowiązku ważenia odpadów przez gminę łatwo jest samodzielnie taką wartość ustalić.

Część odpadów wysegregowanych, takich jak papier i tworzywa sztuczne, mogą być wykorzystywane do wzbogacania paliwa alternatywnego (kod 19 12 10). Odpadów tych nie można wliczać do odzysku. Uważam, że w tym przypadku należałoby się zastanowić nad stosownym uregulowaniem tej kwestii.

Przy okazji warto poruszyć również kwestię projektu rozporządzenia w sprawie MBP (ostatnia wersja z września br.)....