Zgodnie z art. 13 ust. 2b Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), minister środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku za pomocą procesu R10, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Obecnie zagadnienia te reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (DzU nr 228, poz. 1685). Trwają jednak prace nad jego nowelizacją. Powodem podjęcia prac nad projektem nowego rozporządzenia była potrzeba zmniejszenia wymagań dotyczących stosowania niektórych odpadów, w przypadku gdy pozwalają na to względy ochrony środowiska, tak aby zwiększyć ich wykorzystanie.   Doprecyzowania i ułatwienia Zaproponowane zmiany dotyczą przede wszystkim części III „Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych” załącznika do rozporządzenia „Warunki odzysku za pomocą odzysku R10 i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku”. W odniesieniu do odpadów o kodzie 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna proponuje się trzy zmiany. Doprecyzowaniu uległ warunek dotyczący przykrywania odpadów i mieszania ich z glebą – wskazano, że odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią. Ta sama zmiana ma być wprowadzona...