Wraz z postępującym rozwojem cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na działania propagujące ochronę środowiska. Działalność ta jest również wspierana przez utworzony w 1994 r. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). Obecnie zrzesza on 12 gmin z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie). Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km2, a zamieszkuje go 108 tys. osób. Związek reprezentuje interesy gmin, wspierając przedsięwzięcia związane z ekologią. W 1996 r. podjął działania mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami. Została opracowana koncepcja międzygminnego systemu zbiórki odpadów. Jego zaletą były niskie koszty eksploatacji. Mimo korzyści wynikających z jego funkcjonowania okazało się, że nie sprawdza się pod względem zbiórki surowców wtórnych. W 2005 r. został otwarty Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, służący zagospodarowaniu odpadów pochodzących z gmin członkowskich. Od połowy 2007 r. EZGDK wdraża nowy sposób odbioru odpadów, likwidując ogólnodostępne pojemniki i wyposażając każde gospodarstwo w pojemniki 120-litrowe i worki do selektywnej zbiórki. Dwa razy w roku organizowane są także zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Taki system odbioru odpadów Związek wprowadza w gminach: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Lipnik i Opatów oraz częściowo w gminie Obrazów. Działalność Związku, promująca segregację odpadów, prowadzona jest również w szkołach. Początki edukacji ekologicznej sięgają 1995 r. Akcja przynosi duże...