Brak jednoczesnej budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich przyczynił się do powstania znacznych dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a odprowadzeniem ścieków1-4. Polska zobowiązała się zapewnić odpowiedni poziom infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyspieszenie rozwoju tych sieci nastąpiło wraz z dostosowywaniem Polski do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2000/60/EC z 23 października 2000 r. ustalającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), oraz zgodnie z aktami prawnymi w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i przepisami krajowymi5-7.

Rośnie liczba przyłączy

Na rys. 1 została zaprezentowana liczba przyłączy wodociągowych w Polsce w latach 1995-2015. Analizując dane przedstawione na rys. 1, można zauważyć wyraźny wzrost liczby nowych przyłączy wodociągowych w wieloleciu 1995-2015. W 1995 r. zarejestrowano liczbę przyłączy wodociągowych na poziomie 2,978 mln, podczas gdy w ostatnim roku badanego okresu było to 5,478 mln, co stanowi przyrost o 2,5 mln (o 83,9%). Na terenach wiejskich w badanym okresie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy o 1,742 mln, co stanowi przyrost o 106,1%. Sytuacja w miastach była podobna – w całym obserwowanym okresie zanotowano sukcesywny wzrost liczby przyłączy wodociągowych: z poziomu 1,612 mln w 1995 r. do wartości 2,093 mln w 2015 r. Tak więc całkowity przyrost liczby przyłączy wodociągowych na...