Problematyka budowy i modernizacji dróg poruszana jest zazwyczaj w kontekście wielkich planów organizacji sieci autostrad i dróg ekspresowych, podkreślając ich zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekonomicznego państwa. Jednak, nie negując wagi tych zagadnień, warto pamiętać, że zwykły obywatel na co dzień korzysta przede wszystkich z dróg gminnych (wiejskich i miejskich), a ich stan w dużej mierze określa jakość życia Polaków.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 20 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115), droga gminna to droga o znaczeniu lokalnym, niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu. Trzeba już w tym miejscu podkreślić, że długość dróg gminnych w Polsce, wedle danych GUS z 2008 r., to 209 333,3 km, przy łącznej długości wszystkich dróg wynoszącej 383 313,2 km. Zatem samorządy gminne odpowiadają za stan ponad połowy długości dróg w naszym kraju, co pokazuje ogrom stojących przed nimi zadań.   Szansa na poprawę sytuacji Gminy obłożone tak dużą odpowiedzialnością różnie radzą sobie z wypełnianiem obowiązków w tym zakresie, o czym świadczą chociażby kontrole przeprowadzane w tym obszarze przez NIK jeszcze przed akcesją Polski do...