Aby nakłonić i zachęcić jednostki samorządu terytorialnego do kompleksowego podejścia w planowaniu rozwoju elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dla lokalnych społeczności specjalny instrument wsparcia. To program priorytetowy „GEPARD II”. Pierwsze pieniądze wypłacone w jego ramach pozwolić mają gminom na stworzenie własnych strategii rozwoju transportu alternatywnego, a w kolejnych latach służyć będą realizacji już konkretnych przedsięwzięć.

Dzięki programowi „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności” powiaty oraz gminy lub ich związki mogą w sposób strategiczny i długoterminowy przygotować się do realizacji nowego wyzwania, jakim jest elektromobilność. Co ważne, mogą to zrobić w najlepszy z możliwych sposobów dla swoich mieszkańców, czyli według ich potrzeb i możliwości, a także biorąc pod uwagę liczne uwarunkowania lokalne. Strategie będą bowiem powstawały na bazie konkretnych analiz i planów.

– Program przewiduje promowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego takich działań jak opracowanie strategii, które będą uwzględniały długookresowe podejście do planowania elektromobilności, tworzenie struktury organizacyjnej związanej z planowaniem oraz wdrażaniem elektromobilności, dostosowanie taboru i infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, zastępowanie w eksploatacji pojazdów spalinowych, implementowanie elementów smart city, uwzględnianie udziału mieszkańców w konsultacjach, kreowanie wydarzeń promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych, w końcu analizowanie wpływu realizacji strategii na poprawę jakości powietrza. Dokumenty te mają więc...