Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, powołująca do życia izby inżynierów budownictwa, obowiązywać będzie od 25 stycznia 2002 r. Podstawowe zadania izb inżynierów budownictwa obejmują m.in. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby, reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych członków izb, nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych łącznie z prowadzeniem egzaminów. Do zadań izb należy także nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, ustalanie zasad etyki zawodowej oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej. Warto dodać, że wg wspomnianej ustawy podstawą uzyskania uprawnień budowlanych jest wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Listy takie prowadzić będą Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz izby okręgowe, których rejonizacja pokrywać się będzie z podziałem administracyjnym kraju. Sześć stowarzyszeń naukowo-technicznych (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych oraz Związek Mostowców RP) wytypowało 14 osób, które weszły w skład nowo powołanego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa. ...