Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzje o wstrzymaniu działalności o charakterze obligatoryjnym bądź fakultatywnym. Podział ten oznacza, że w określonych sytuacjach, przy stwierdzeniu okoliczności wskazanych w przepisie, inspektor ma obowiązek wydać decyzję wstrzymującą (decyzje obligatoryjne), w drugiej natomiast grupie sytuacji inspektor ma możliwość wyboru zachowania i decyzja o wstrzymaniu nie musi być wydana (decyzje fakultatywne). Wśród decyzji o charakterze obligatoryjnym najszerszy charakter ma decyzja wydawana w oparciu o art. 364 P.o.ś. Przepis zobowiązuje wojewódzkiego inspektora do wydania decyzji o wstrzymaniu działalności w przypadku stwierdzenia, że powoduje ona pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Wskazana działalność może być prowadzona przez kogokolwiek – przepis odnosi się zarówno do „podmiotów korzystających ze środowiska” (w szczególności mogą to być przedsiębiorcy, ale nie tylko - por. definicję zawartą w art. 3 pkt. 20 P.o.ś.), jak i do osób fizycznych, korzystających ze środowiska w związku z zaspokajaniem potrzeb osobistych bądź dla jakichkolwiek innych celów. Praktycznie więc nie ma tu żadnych ograniczeń podmiotowych. Zakres przedmiotowy Przedmiotowe podstawy wydania decyzji wstrzymującej w oparciu o art. 364 nie są tak oczywiste i jednoznaczne. Specjalnych wątpliwości nie budzi sformułowanie „działalność”. Jest to pojęcie obejmujące wszelkie formy aktywności danego podmiotu, prowadzonej zarówno osobiście, jak i przy użyciu urządzeń...