Selektywna zbiórka w budownictwie wielorodzinnym

Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie rodzi wątpliwości ani zastrzeżeń co do efektu, jaki ma być osiągnięty. Praktyka pokazała jednak, że osiągnięcie założonego celu jest trudne do uzyskania w krótkim czasie.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) z późniejszymi zmianami określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości. Jej art. 3 punkt 3 stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoba faktycznie zajmująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej, nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Obowiązki i niezbędne działania

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Rozdział trzeci określa obowiązki właścicieli nieruchomości i ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Właściciele nieruchomości muszą wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w...