Planowanie rozwoju sieci przesyłowej stanowi jeden z ważniejszych procesów realizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Celem procesu jest planowanie takiej rozbudowy sieci, aby zostało zapewnione długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom.   Ramy prawne procesu planowania, w tym rozmieszczenia obiektów w planach zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli, zawarte są w ustawie Prawo energetyczne (P.e.), ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tzw. ustawach środowiskowych i dyrektywach UE. Planowanie rozwoju sieci przesyłowej Zgodnie z zasadą hierarchicznego i zintegrowanego planowania działań w zakresie rozbudowy sieci, w spółce powstały dwa plany: Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 (zwany dalej PRSP) i Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2011 do 2017 (zwany dalej PZI). Ujęte w PRSP założenia i związane z nimi nakłady podzielono na kategorie: przyłączenia, wyprowadzenia mocy, bezpieczeństwo pracy sieci, połączenia transgraniczne. Obecna edycja PRSP została uzgodniona z prezesem URE w perspektywie 2010 r. Zamierzenia zawarte w PRSP zostały zgłoszone do: planów zagospodarowania przestrzennego województw, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz do programu zadań rządowych dla rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych. W wyniku przeprowadzonych analiz, prac koncepcyjnych i studialnych oraz uwzględnienia zadań kontynuowanych i modernizacyjnych powstał plan obejmujący 217 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 12,9 mld zł. Przedstawione trendy nakładów w poszczególnych kategoriach obrazują priorytety kierunków inwestowania PSE Operator....