W Polsce konsekwentnie rozwija się rynek energetyki rozproszonej, już od wielu lat widoczny w krajach UE. Wzrost ilości realizowanych programów związanych z modernizacją lokalnych źródeł energii opartych na technologii wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła wynika z energetycznej i proekologicznej polityki państwa, realizacji dyrektyw UE i większych możliwości wsparcia finansowego gmin przez kapitał UE. Regulacjami wspierającymi wytwarzanie skojarzonej energii są m.in. rozporządzenie MGPiPS z 30 maja 2003 r. w sprawie zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem oraz dyrektywa 2004/8/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. Efektem takich działań jest powracająca idea rozwoju przedsiębiorstw multienergetycznych, tzn. takich, które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem, powstających na terenie miasta lub gminy i pod ich patronatem. Agregaty kogeneracyjne Jedną z nowoczesnych technologii sprzyjających rozwojowi energetyki rozproszonej czy też powstawaniu przedsiębiorstw multienergetycznych są agregaty kogeneracyjne (zbudowane w oparciu o silnik gazowy połączony na wspólnym wale z prądnicą synchroniczną, z nadbudowanym układem odbioru ciepła oraz modułem automatyki), wytwarzające w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód z paliw gazowych (np. z gazu wysokometanowego). (rys 1) Rys1. Schemat teigeneracji Efektywność wytwarzania energii rozproszonej zależy od szeregu czynników, takich jak zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, cena...