Różnica ta ma swój normatywny wyraz pośrednio w art. 3051 Kodeksu cywilnego (k.c.). W przepisie tym wśród przesłanek, od których ustawodawca uzależnia ustanowienie służebności przesyłu, wymienia m.in. okoliczność, gdy przedsiębiorca przesyłowy jest właścicielem takich urządzeń, a także okoliczność istnienia zamiaru wybudowania takich urządzeń. Te dwie okoliczności umieszczone są w przepisach obok siebie i oddziela je jedynie spójnik „lub”. W tym przypadku musi być on jednak traktowany jako alternatywa, a nie koniunkcja. Z reguł logiki formalnej wynika, iż nie można być jednocześnie właścicielem urządzeń i mieć zamiar je wybudować. Zamiar bowiem zakłada, że nie zostały one jeszcze wybudowane. Prawo własności zakłada również istnienie przedmiotu tej własności, a zatem wyklucza zamiar wybudowania takich urządzeń. Ustawodawca w art. 3051 k.c. dostrzegł różnice tych dwóch sytuacji, ale w dalszych przepisach o służebności przesyłu żadnych odmiennych rozwiązań nie wprowadza. Należałoby zatem w obu przypadkach procedować w identyczny sposób.

Wynagrodzenie a sfera własności

Tymczasem obie sytuacje są daleko bardziej odmienne niż mogłoby się wydawać. W pierwszym przypadku sąd staje przed sytuacja, że urządzenia przesyłowe już istnieją fizycznie na nieruchomości. Posadowione są w określonym miejscu i osadzone w określonej przestrzeni. Wobec tego faktu orzeczenie ma charakter wtórny. W drugim przypadku, gdy urządzenia te jeszcze nie istnieją fizycznie na nieruchomości...