Proces planowania przestrzennego wiąże się z analizą zróżnicowanych inwestycji i potrzeb poszczególnych interesariuszy przestrzeni (czyli różnych podmiotów, którym z różnych względów zależy na określonym przeznaczeniu, zagospodarowaniu terenu). Przykłady można mnożyć, a jeden z nich dotyczy urządzeń przesyłowych.

Urządzenia przesyłowe to – zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Nie budzi więc wątpliwości fakt, że w wielu wypadkach urządzenia te mogą być posadowione na kilku bądź kilkunastu nieruchomościach, co będzie powodowało przynajmniej na części z nich konflikty przestrzenne.

Przypadek przypadkowi nierówny W praktyce mogą występować w tym zakresie różne sytuacje: •    przedsiębiorca przesyłowy chce na danej działce zlokalizować urządzenia przesyłowe i zawiera umowę z właścicielem tej działki, •    przedsiębiorca przesyłowy chce zlokalizować na danej działce urządzenia przesyłowe; właściciel działki nie wyraża na to zgody i przedsiębiorca kieruje sprawę do sądu, wnioskując o ustanowienie służebności przesyłu, bądź też kieruje wniosek do starosty o wydanie decyzji administracyjnej ograniczającej właściciela nieruchomości, •    urządzenia przesyłowe bez żadnego tytułu prawnego od wielu lat są zlokalizowane na danej działce – właściciel wnioskuje do przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie wynagrodzenia (i jednocześnie ustanowienie służebności przesyłu) i strony dochodzą do porozumienia, •    urządzenia przesyłowe bez żadnego tytułu prawnego od...