Proces budowy miasta inteligentnego musi podlegać stałemu monitorowaniu oraz dostosowywaniu do zmieniających się potrzeb i wyzwań, a także doskonaleniu. Ten proces transformacji można podzielić na kilka etapów.

W artykule, który ukazał się w poprzednim (11/2016) numerze „Przeglądu Komunalnego”, został zarysowany proces transformacji miasta w miasto inteligentne. Zostały tam przedstawione również jego pierwsze etapy: 1)    wypracowanie wizji, 2)    wykonanie oceny dojrzałości miasta w zakresie smart city i diagnozy miasta – oceniana jest dojrzałość miasta w zakresie smart city i wykonywana diagnoza w zakresie braków, potrzeb oraz możliwości zastosowania rozwiązań smart city, 3)    zdefiniowanie sposobu i wykonanie pomiaru efektywności działań i poziomu rozwoju miasta, 4)    opracowanie i wdrożenie programu smart city. Kolejnymi etapami są (5) aktywacja możliwości i potencjałów miasta oraz (6) rzeczywista transformacja usług miejskich (rys. 1).

  Rys. 1. Proces transformacji miasta w miasto inteligentne Źródło: opracowanie własne na podstawie BSI PD 8100:2015

Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane podczas oceny możliwości miasta i analizy braków w różnych obszarach tematycznych, takich jak przywództwo, koncentracja na beneficjentach usług i interesariuszach, uruchamianie i świadczenie usług, zarządzanie zasobami cyfrowymi miasta, zarządzanie zasobami fizycznymi miasta i zarządzanie efektywnością.  

Przywództwo Kierowanie miastem jest złożonym procesem i obejmuje szerokie spektrum aktywności. Wraz...