Trwają prace nad projektem ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania. Akt ten jest związany ze spóźnioną transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego spalania1. Obowiązki w tym zakresie dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zostały również zawarte w Traktacie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.   Ustawa, pomimo iż planowano jej wejście w życie 1 maja 2012 r., znajduje się jeszcze na etapie prac rządowych (faza po Komisji Prawniczej, a przed Komitetem do Spraw Europejskich). Wszystko jednak wskazuje na to, iż w bieżącym roku znajdzie się w Sejmie. Zaostrzone standardy dla dużych źródeł spalania określono w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (IED), ale zaczną obowiązywać dopiero od 2016 r. Przyjęcie tego aktu prawnego zapowiadane było już w projekcie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.   Adresaci zmian Ustawa dotyczy jedynie dużych źródeł spalania, przez które, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 1 projektu, rozumie się: kocioł energetyczny, kocioł ciepłowniczy lub turbinę gazową, o nominalnej mocy cieplnej rozumianej...