Harmonogram koniecznych do wykonania zadań, jaki został narzucony na samorządy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga podjęcia szybkich działań głównie w zakresie zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów. Tym bardziej cieszy fakt, że nawet w tak gorącym dla gmin okresie ich przedstawiciele znajdują czas, by

poszerzać swą wiedzę dotyczącą „rewolucji śmieciowej” i wyzwań z nią związanych. Tak było m.in. w przypadku konferencji pt. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowych uwarunkowań prawnych”, zorganizowanej przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach oraz Instytut Czystych Technologii (ICT) z Warszawy. Odbyła się ona 3 października br. w Falentach. Konferencję ta została zorganizowana w ramach realizowanego przez ITP programu wieloletniego pt. „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Wykonanie tego programu zostało nadane Instytutowi uchwałą Rady Ministrów. Jest on realizowany od 2011 r. i potrwa do 2015 r. W jego ramach organizowane są m.in. szkolenia i wydanwane publikacje.

Pierwszą część tego spotkania zdominowały referaty dotyczące gospodarki odpadami na terenach wiejskich. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dr inż. Marii Strzelczyk z Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego ITP. Z przedstawionych przez nią badań morfologii odpadów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wynika, iż w gospodarstwach domowych wytwarza się najwięcej bioodpadów. Co ciekawe, mieszkańcy wsi zagospodarowują we własnym zakresie średnio trzy czwarte powstających w ich domach odpadów. Prelegentka wskazała również czynniki warunkujące ilość i skład powstających tam odpadów. – Nie tylko jest to liczba osób zamieszkujących dane gospodarstwo, ale przede wszystkim ich wiek – podkreśliła M. Strzelczyk. – Będą to także zwyczaje żywieniowe, warunki ekonomiczne rodziny, pora roku oraz typ zabudowy. W podsumowaniu wykładu stwierdziła ona, że znajomość zarówno ilości, jakości, jak i właściwości tych odpadów pozwala łatwiej podjąć trafne decyzje związane z ewentualnymi planami odnośnie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Uwagę słuchaczy przyciągnął również referat dra Marka Golenia z ICT. Przedstawił on założenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prelegent podkreślił, że forsowany w ustawie system jest nieefektywny ekonomicznie i środowiskowo, bowiem ustawia gminy zlokalizowane peryferyjne w regionach w pozycji klientów drogich i mało wydajnych RIPOK-ów. Specjalnie dla tych samorządów opracowany został w ICT model, który powinien być tańszy niż w przypadku pełnego korzystania z usług RIPOK-ów. Jednym z jego elementów jest stworzenie komunalnej spółdzielni socjalnej. – Może ona prowadzić sieć obowiązkowych punktów selektywnego zbierania odpadów. Kolejna sprawa to zlecenia in-hause. Gmina może zlecić zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnej spółdzielni w tej formule. I na to jest szczegółowa opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych – podsumował M. Goleń.
Temat ten został poruszony także w dyskusji, którą zdominowały jednak zagadnienia związane z doborem oprogramowania, które mogłoby się stać sprzymierzeńcem gmin we wdrażaniu i prowadzeniu gospodarki odpadami na nowych zasadach.
(kat)