Społeczne Agencje Najmu w porządku prawnym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wprowadzenie Społecznych Agencji Najmu jako instytucji non profit pośredniczących w najmie dostępnych cenowo mieszkań i kierujących swoją ofertę do osób o niskich i umiarkowanych dochodach.

Projektowana ustawa1 zakłada usankcjonowanie ustawowe Społecznych Agencji Najmu (SAN) poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 3a do Ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. DzU z 2019 r. poz. 2195). Wybór tej ustawy jako miejsca osadzenia nowej formuły w systemie prawa został podyktowany przedmiotem tego aktu normatywnego, obejmującym z jednej strony różne formy wspierania osób fizycznych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, z drugiej natomiast działalność towarzystw budownictwa społecznego jako podmiotów działających w segmencie społecznych zasobów mieszkaniowych, a zatem w segmencie, w który wpisywać się będzie również działalność SAN.

Istota Społecznych Agencji Najmu

SAN ma wynajmować mieszkania od ich właścicieli (gwarantując regularne opłacanie czynszu), a następnie podnajmować je odbiorcom, będąc stroną obu umów. Oferta SAN może być rozszerzona o dodatkowe usługi z obszaru wsparcia socjalnego, kierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej lub rozpoczynających samodzielne życie.

SAN to narzędzie do zmniejszenia dostrzeganego od dawna problemu deficytu dostępnych cenowo mieszkań...