Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tego sektora. Długie okresy zwrotu z inwestycji, a także wciąż znaczna niepewność warunków biznesowych i prawnych prowadzenia działalności sprawiają, że wsparcie tej branży ma kluczowe znaczenie dla jej rozwoju. Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii może być prowadzone na trzy sposoby: może to być wsparcie inwestycji w ochronę środowiska, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) lub pomoc finansowa dla firm prowadzących nowe inwestycje. Najistotniejszym kierunkiem wspierania inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej jest pomoc przeznaczona na ochronę środowiska. Najważniejszymi w tym zakresie źródłami finansowania są Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO WKP), a także Fundusz Spójności (FS). Wszystkie one są względem siebie komplementarne. Pierwszy kierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek prywatnych realizujących usługi użyteczności publicznej, które wybrane zostały w wyniku procedury zgodnej z ustawą o zamówieniach publicznych. SPO WKP kierowany jest do pozostałych przedsiębiorstw, czyli przede wszystkim firm prywatnych. Wsparcie z FS dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych, które ze względu na wielkość nie powinny być finansowane w ramach ZPORR. Beneficjentami pomocy z FS powinny być przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego lub spółki w całości...