Zakopane już trzeci raz gościło uczestników Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM). Tym razem było to 41. spotkanie szefów przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości. W ciągu czterech dni (19-22 września br.) można było wysłuchać wielu ciekawych referatów, zapoznać się z ofertą produktów dla branży oraz

wymienić poglądy na temat wyzwań czekających zarówno samorządy, jak i firmy w obliczu „rewolucji śmieciowej”.

Spotkanie prezesów i dyrektorów największych w kraju firm z branży odpadowej przebiegało nietypowo, bo rozpoczęło się w stolicy Śląska. Właśnie tam Andrzej Malara, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach, które pełniło funkcję gospodarza Zjazdu, zaprosił uczestników do zwiedzenia nowo powstałej instalacji do zagospodarowania odpadów. Obiekt został zmodernizowany i rozbudowany o linię segregacji i unieszkodliwiania odpadów poprzez przetworzenie ich w paliwo alternatywne. Projekt zakończono wiosną tego roku. Kosztował on 36,2 mln zł (przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej). Instalacja, w połączeniu z istniejącą kompostownią o łącznej docelowej mocy przerobowej ok. 100 tys. ton na rok, została umieszczona w nowo przyjętym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. Zakład jako jedyny w regionie spełnia wymagania przewidziane dla regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie mechaniczno-biologicznego ich przekształcania.
Z naciskiem na prawo
W samym Zakopanem tematyka sesji plenarnych skupiła się głównie na zmianach, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w polskim prawie odpadowym.
Maria Duczmal, radca prawny ministra środowiska, omówiła warunki dopuszczania odpadów do deponowania na składowiskach danego typu oraz inne konsekwencje dla firm komunalnych, wynikające z procedowanej w Sejmie nowej ustawy o odpadach.
Pozostałe wystąpienia skupiły uwagę uczestników przede wszystkim ze względu na tematykę wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akty wykonawcze do tej ustawy omówiła mecenas Anna Specht-Schampera z Wrocławia. Zaprezentowała ona szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenie dotyczące mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, kwestie organizacji przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz aspekty funkcjonowania RIPOK-ów w nowej rzeczywistości odpadowej.
Z kolei radca prawny, Bogusław Dziadkiewicz, zaproponował i przedstawił wzory uchwał, które gminy muszą podjąć już w najbliższej przyszłości. Wymagają one określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Określają metodę ustalenia zarówno opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty, jak i stawki opłaty za pojemnik, a także wyznaczenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.
Mecenas Dziadkiewicz przedstawił też rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, np. dostarczenie pojemnika, i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
Kwestie kalkulacji kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w warunkach znowelizowanej ustawy oraz tworzenie regulaminów utrzymania czystości i porządku zaprezentował Marian Walny, zastępca burmistrza Lubonia. Zaproponował on autorskie rozwiązanie w partnerskim układzie: gmina – operator – regionalna instalacja, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zasłużeni uhonorowani
Od 1997 r. Kapituła Honoru KFDZOM przyznaje zasłużonym ludziom i organizacjom w branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami Dyplomy Heraklesa. Na zakopiańskim Zjeździe otrzymali je Marek Brzozowski i Jerzy Sieradzki (obaj ze spółki Sita Częstochowa), Andrzej Mąkinia (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER w Tychach), Lech Matuszak (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu), Jerzy Polak (Eco-Clean Gliwice) oraz Tadeusz Kluba (Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor z Gdyni).
Z kolei w wyniku obrad i głosowania Kapituły, Andrzej Wojdyła, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM w Lubawce, otrzymał tytuł Dyrektora Roku 2011. Konkurs organizowany jest przez KFDZOM we współpracy z „Przeglądem Komunalnym”. Oprócz A. Wojdyły nominację do tego zaszczytnego tytułu otrzymali Edward Jabłoński (SITA Zakład Oczyszczania Miasta w Bielsku-Białej), Marian Kozera (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM z Radomia), Andrzej Malara (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach) oraz Andrzej Strykowski (Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim).
Uroczyste przyznanie tytułu Dyrektora Roku 2011 nastąpi w Poznaniu podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (19 listopada), poprzedzającego Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2012. Więcej o laureacie i nominowanych w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.
Tomasz Szymkowiak