Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. (u.c.p.g.) wprowadza do polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nowe rozwiązania prawne oraz znacząco modyfikuje wymogi stawiane przedsiębiorcom dotychczas funkcjonującym w tym obszarze. Z punktu widzenia organizatorów całego systemu (gmin) i firm działających na tym rynku kluczowym novum jest wymóg zorganizowania przetargu na odbiór (lub odbiór i zagospodarowanie) odpadów komunalnych od mieszkańców. Przetarg ten musi zostać przeprowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), co dodatkowo formalizuje i usztywnia jego przebieg. Warto dodać, że do dziś do ustawy P.z.p. nie została zaimplementowana instytucja dialogu technicznego, pozwalająca na skorzystanie ze specjalistycznego doradztwa w zakresie najlepszych technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji potrzeb zamawiającego, która ma zastosowanie jeszcze przed wszczęciem postępowania przetargowego (etap preprzetargowy). To narzędzie mogłoby zostać wykorzystane także w przetargu na odbiór odpadów, co znacznie przybliżyłoby strony do ustalenia wzajemnych oczekiwań i możliwości ich spełnienia przez firmy odbierające odpady. Niewiele czasu Znowelizowana ustawa u.c.p.g. z jednej strony wymusza na samorządach obowiązek zorganizowania formalnego postępowania przetargowego, z drugiej zaś – w art. 9d definiuje wymogi techniczne, które muszą zostać spełnione przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a zatem powinny...