W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy.

Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010roku”, w ostatnich latach liczba odwołań kształtowała się następująco: 2008 r. – 1537 odwołań, w 2009 r. – 1985, a w 2010 r. – 2823. Ogółem w 2010 r. liczba wniesionych odwołań w stosunku do 2009 r. wzrosła o ponad 42%, co było spowodowane przede wszystkim zmianą regulacji prawnych w 2009 r. w zakresie systemu środków ochrony prawnej. Trzyinstancyjną procedurę (protest, odwołanie i skarga) ograniczono do dwóch instancji – odwołania wnoszonego bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skargi na orzeczenie KIO, składanej do właściwego sądu okręgowego. W 2010 r. średni czas oczekiwania na rozpoznanie odwołania na posiedzeniu Izby wynosił 14 dni, natomiast na wydanie orzeczenia w sprawie wniesionego odwołania – 18 dni. Dla porównania, w 2009 r. średni czas oczekiwania odwołania na posiedzenie Izby wynosił 31 dni, natomiast na wydanie orzeczenia w tej sprawie – 32 dni. Odwołania najczęściej...