Zgodnie z obowiązującą definicją, biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej substratów.  Projekt nowej ustawy o OZE zakłada stworzenie szczegółowej listy substratów, które mogą być użyte do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepła bądź chłodu z biogazu rolniczego. Listę tę ogłasza minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek prezesa Agencji Rynku Rolnego1. Biogaz jako jedyny może być wprowadzany do gazowej sieci dystrybucyjnej, co wiąże się z uzyskaniem wsparcia w postaci tzw. brązowych certyfikatów2. Dotychczas nie funkcjonuje jednak żadna tego typu instalacja w kraju. Od 1 stycznia 2011 r. prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Podmioty wpisane do rejestru są zobowiązane do składania kwartalnych sprawozdań (w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału), zawierających informacje dotyczące m.in.: ·        ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ·        ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do dystrybucyjnej sieci gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób, ·        ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym.   Jak wynika z danych „Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego”3, w Polsce funkcjonuje...