Stanowisko wspólne   Polska Izba Gospodarki Odpadami, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu w toku prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2002) przedłożyły wspólne stanowisko dotyczące tzw. zasady bliskości. W ocenie izb i organizacji pracodawców gospodarki odpadami wprowadzenie ustawowego zakazu poddawania procesom odzysku lub unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych poza terenem województwa, w którym zostały wytworzone, jest przedwczesne z uwagi na braki w infrastrukturze (instalacje), a w praktyce może rodzić uzasadnione trudności w stosowaniu tego przepisu. Dodatkowo wykreślenie z dotychczasowego przepisu pojęcia „najlepszej dostępnej techniki i technologii” (BAT) spowodować może (w szczególności w województwach, w których brakuje jeszcze nowoczesnych, wysoko wydajnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym zwłaszcza termicznego ich przekształcania) zagospodarowywanie odpadów poprzez – najmniej pożądane – składowanie odpadów. Powyższe stanowisko jest zgodne w tym zakresie z opinią Biura Analiz Sejmowych (z 21 września 2009 r.), w której dodatkowo podkreśla się, iż stosowanie zasady bliskości nie może być bezwarunkowe i konieczne jest uwzględnienie zastosowania BAT. Biuro Analiz Sejmowych zwraca także uwagę, że zasada bliskości odnosi się przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów, zaś zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami...