System strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA- ang. Strategic Environmental Assessment) ważnych strategicznych planów i programów powinien być uproszczony i lepiej wykorzystany w realizacji podstawowych celów zrównoważonego rozwoju w kierunku zielonej1 i cyrkulacyjnej gospodarki.2

Zastanawiając się, czy zmierzamy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, niewątpliwie możemy stwierdzić znaczący postęp, ale jednocześnie odczuwamy niedosyt, że postęp ten nie jest wystarczający i że nie gwarantuje zabezpieczenia nieodnawialnych zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń. Przyczyn jest wiele. Wiele jest też instrumentów, jakie powinniśmy dla osiągnięcia celu wykorzystać.

Jako wykonawca szeregu ocen strategicznych autor chciałby podzielić się swoimi refleksjami na temat zarówno systemu ocen strategicznych w Polsce, jak i możliwości ich lepszego wykorzystania jako instrumentu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i zielonej, cyrkulacyjnej gospodarki.

Regulacje UE

Zasady ocen strategicznych określone zostały w ramach Unii Europejskiej Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE 2001 L 197). Podstawą dyrektywy był m.in. art. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE 2006 C 321E), który stanowi, że przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego.

Ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich...