W Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.) realizującej założenia ochrony wód przed zanieczyszczeniem, duże znaczenie praktyczne dla korzystania z nieruchomości ma instytucja prawna stref oraz obszarów ochronnych, uregulowana w art. 51-61 Pr. wod.

Obejmuje ona problematykę dotyczącą nieruchomości oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Podstawowym założeniem z punktu widzenia ochrony wód jest zasada, zgodnie z którą odprowadzane do wód zanieczyszczenia nie mogą naruszać zakładanego stanu jakości wód. Należy pamiętać, że ochrona wód przed zanieczyszczeniem opiera się na typowych zasadach prawnych ochrony środowiska, takich jak: kompleksowość, „zanieczyszczający płaci”, zrównoważony rozwój oraz prewencja. Prawo dotyczące korzystania z nieruchomości w związku z ochroną wód przed zanieczyszczeniem, realizowaną w ramach instytucji stref oraz obszarów ochronnych, obejmuje głównie takie regulacje prawne jak: Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.)1, Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (P.o.ś)2, Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (P.z.p)3,Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.)4, Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych5 (U.o.g.r.l.) oraz Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (pr.g.i.k.)6. Generalne ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z ochroną wód przed zanieczyszczeniem wskutek wyznaczenia stref oraz obszarów...