Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca br. "Tezy i Założenia" do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (KPZK). Tym samym zakończył się pierwszy etap prac nad dokumentem, który ma zintegrować w Polsce planowanie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Czy zaproponowane w nim wytyczne idą we właściwym kierunku? dr hab. Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Oceniam ten dokument jako dobry i spełniający swoje założenia. Został on opracowany przez kompetentne grono fachowców oraz poddany szerokim konsultacjom. "Tezy i Założenia" staną się podstawą dla opracowania KPZK. W dokumencie tym zwraca się szczególną uwagę na trwający już od wielu lat zły stan procesu planowania przestrzennego. Obecny system planowania zagospodarowania przestrzennego kraju oceniany jest jako niespójny, który nie daje odpowiednich narzędzi wszystkim szczeblom władzy zarządzającym przestrzenią. Potrzebna jest budowa całego systemu planowania i zarządzania przestrzenią oraz jego pełna integracja z głównym, nadal aprzestrzennym nurtem planowania społeczno-gospodarczego. Należy pamiętać, że "Tezy i Założenia" do KPZK nie są jeszcze programem krajowej polityki przestrzennej, lecz zawierają tylko zarys dążeń i zamiarów w tej dziedzinie. Słyszałem opinię, że "Tezy i Założenia" mają wręcz charakter warsztatowy, co uważam za komplement. Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzeni kraju nawet budząca wiele emocji sprawa realizacji obiektów potrzebnych dla organizacji Euro 2012 jest tylko jednym...