Działania porządkujące gospodarkę odpadami są jednym z wielu czynników, które zbliżają Polskę do obowiązujących w Unii Europejskiej wymagań w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wzrostu odzysku i wykorzystania surowców wtórnych. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Odzysku i Recyklingu (ERRA) jest inicjatorem wielu programów rozwoju zagospodarowania surowców wtórnych, odzyskanych z odpadów komunalnych. Pilotażowe projekty takich programów zostały z powodzeniem wdrożone w kilkunastu krajach Unii. Wieloletnie doświadczenia w planowaniu zagospodarowania odpadów wskazują, że o powodzeniu wdrażanych programów decydują różne czynniki. Jedną z barier ograniczających odzysk surowców jest niewystarczająca wiedza w tej dziedzinie, a mianowicie w zakresie przygotowania surowców dla potrzeb recyklingu. ERRA wskazuje na cztery główne czynniki, które mają wpływ na sukces programów odzysku. Należą do nich: strumień odpadów i ich odzysk, funkcjonowanie programu oraz uwarunkowania ekonomiczne. ...