• Już po raz drugi Związek uczestniczył w branżowych Targach POLEKO 2006 (patrz zdjęcie). Dzięki większej powierzchni mogliśmy bardziej komfortowo organizować spotkania oraz prowadzić promocję poszczególnych firm członkowskich. W czasie Targów, 21 listopada, Związek zorganizował konferencję „okrągłego stołu” pod hasłem: „Po roku: model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”, nawiązując do ubiegłorocznej noweli pakietu „ustaw odpadowych”, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W debacie wzięli udział: J. Rybiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych, K. Szczepański, dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, K. Ostrowska i M. Dąbrowski z PIGO, F. Petit oraz W. Zińczuk, reprezentujący ZPGO. Tak jak w ubiegłym roku pozostały wolne miejsca m.in. dla szefów KIGO i OSKZG. Wszyscy podkreślali, iż prawo nie powinno być stanowione w pośpiechu i tak, aby ad hoc rozwiązywać konkretne problemy. Ustawy muszą tworzyć generalne ramy prawne i kojarzyć interesy wszystkich jednostek organizacyjnych i publicznych, „wdrukowując” cele strategiczne – po debacie programowej. Wprowadzenie monopolu w miejsce gospodarki rynkowej (która ma milion wad, ale nie ma dla niej alternatywy) w celu absorpcji środków unijnych (środka do celu i nadto krótkookresowego) byłoby chorym przedsięwzięciem. A niestety – taki tryb pracy przyjęło tym razem Ministerstwo Budownictwa. • Naturalną kontynuacją konferencji była debata pt. „Czy mamy szansę...