Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. ustanawia obowiązek sporządzania i przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określonych dla poszczególnych podmiotów sprawozdań. Obowiązek ten nakłada na wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz w ramach gospodarowania zużytym sprzętem. Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na koniec 2011 r. obejmował łącznie 13 001 podmiotów (w wielu przypadkach są to firmy prowadzące działalność w kilku zakresach), w tym: 4597 przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, 10 458 zbierających zużyty sprzęt, 161 prowadzących zakłady przetwarzania, 99 realizujących działalność w zakresie recyklingu, 12 prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i osiem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wśród 4597 zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na koniec 2011 r. 759 samodzielnie realizowało obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami zużytego sprzętu. W 2011 r. do rejestru GIOŚ wpisał 986 przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dwie organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 1941 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu, 29 przedsiębiorców posiadających zakłady przetwarzania, 17 realizujących działalność w zakresie recyklingu, jednego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku. Natomiast wykreślił...