Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski Istniejące systemy zarządzania zajmują się głównie drogami krajowymi poza terenem zabudowy1. Brak spójnego systemu zarządzania drogami w miastach był powodem zbudowania własnego systemu wspomagania zarządzania siecią ulic. Ma on wspomagać komputerowo proces zarządzania siecią ulic. Sformułowane funkcje systemu2 pozwalają na realizację wielu zadań, wśród których do najważniejszych należą: ewidencja i inwentaryzacja dróg wraz ze sprawozdawczością, dostarczanie informacji o stanie technicznym wszystkich elementów ulic, optymalizacja polityki utrzymaniowej z wyborem zabiegów utrzymaniowych, dostarczanie informacji o stanie własnościowym terenów ulic w liniach rozgraniczenia, dane o komunikacji zbiorowej, o obiektach inżynierskich, o urządzeniach obcych naziemnych i podziemnych, wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac w pasie ulicznym, czy wspomaganie procesu planowania rozbudowy sieci ulicznej. Realizacja poszczególnych funkcji systemu zależy od bieżących potrzeb zarządzającego drogami. Sprawne zarządzanie olbrzymim majątkiem, znajdującym się w liniach rozgraniczających drogę, wymaga stosowania komputerowych systemów wspomagania zarządzania siecią dróg miejskich. W realizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu "Systemie wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania" ewidencja dróg zajmuje znaczące miejsce3, 4. Dla potrzeb sprawnego zarządzania drogami na terenie zabudowy konieczny jest dostęp do podstawowych danych ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych o wszystkich elementach znajdujących się w obrębie pasa drogowego. Zagadnienia ewidencji dróg publicznych regulują rozporządzenia Ministra Transportu...